Adatkezelési Szabályzat

I. ALAPADATOK

Adatkezelő:
A Dr. Lenkei Egészségkultúra fantázianév az alábbi társaságokat foglalja magában:
Dr. Lenkei Gábor (1085 Budapest, József körút 8.)
Dr. Lenkei s.r.o. (92901 Vel’ké Dvorníky, Novy rad 145., Szlovákia)
MVP s.r.o. (93101 Samorin, Krivá 10/A., Szlovákia)
Vitaminvest Kft. (1085 Budapest, József körút 8. 3/2.)
Vitaminfutár Kft. (1085 Budapest, József körút 8. 3/3.)
A Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzletek szerződött üzemeltetői
A Dr. Lenkei Egészségkultúra webáruház üzemeltetője
A Dr. Lenkei Egészségkultúra szerződött viszonteladói
(ezeknek a szervezeteknek a listáját ide kattintva találja)
Nyilvántartási szám: NAIH-60827/2012
(a továbbiakban: „adatkezelő” vagy „adatkezelők”)

Az adatkezelés helye: az adatkezelő elektronikus rendszerében, az adatkezelő szerverén (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3. emelet)
Adatfeldolgozók: az adatfeldolgozást az adatkezelő saját maga végzi az alábbi kivételekkel: a domain név üzemben tartója: MediaCenter Hungária Kft.,
Adattovábbítás: kizárólag külön tájékoztatás esetén, automatikus adattovábbítás nem történik
Az adatkezelő egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalja össze az adatkezelési vállalásait, kötelezettségeit és jogai, és nyilatkozik, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit, akárcsak a felsorolt jogszabályokat a legmesszemenőbbekig betartja.
Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, és e megfelelés érdekében mindent megtesz.
Az adatkezelő a weblaphoz kapcsolódó tevékenysége kapcsán is elkötelezett vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a vásárlók és látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok betartását.
Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infó tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

II. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

Az adatkezelő a weboldal regisztrált felhasználóinak adatait kezeli.
SZEMÉLYES ADATOK: személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgy mint születési név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Személyes adatait minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK
Amennyiben Ön hozzájárulást ad a levelezés céljából történő adatkezeléshez (ez önkéntes), abban az esetben az adatkezelőtől, vagy a hozzájárulásban megjelölt más szervezettől kaphat postai és email üzenetet, illetve SMS-t mindaddig, amíg ezt le nem tiltja. Leiratkozás: adatvedelem@drlenkei.hu

III. ALAPELVEK

A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció) használatának kezdeményezésével, használatával, illetve megrendelésével adja meg.
A DR. LENKEI EGÉSZSÉGKULTÚRA KIZÁRJA A 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT. AZ ADATKEZELŐKNEK AZONBAN NEM ÁLL MÓDJÁBAN A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLY JOGOSULTSÁGÁT ELLENŐRIZNI, ILLETVE A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK TARTALMÁT MEGISMERNI, ÍGY A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE SZAVATOL AZÉRT, HOGY A HOZZÁJÁRULÁS MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK. AMENNYIBEN ILYEN ADATRÓL SZERZÜNK TUDOMÁST, ZÁROLJUK ÉS TÖRÖLJÜK.
Az adatok biztonságát a Dr. Lenkei Egészségkultúra korszerű módon biztosítja. A Dr. Lenkei Egészségkultúra kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást, és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A honlapon több eltérő adatkezelés lehetséges az alábbiak szerint:
A) LÁTOGATÓK ADATAI
Látogatók adatait nem kezeli.
Regisztrált felhasználók esetén belépést követően a korábban tárolt adatok hozzáférhetőek. Kérjük ellenőrizze böngészője adatvédelmi beállításait.
Az oldalon rendszerszintű cookie-k, valamint a Google Inc. („Google”) vállalat által használt Google Analytics cookie-k használata történik.
B.) REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK
Az adatkezelés célja: információk, termékakciók küldése önkéntes kérésre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, mobil telefonszám.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, míg a meg nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 60 nap.
C.) ÜGYFÉLLEVELEZÉSEK, PANASZOK
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az info@drlenkei.hu email címen kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A Dr. Lenkei Egészségkultúra a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

V. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA
A Dr. Lenkei Egészségkultúra elsősorban az érintettektől jut személyes adataik birtokába. Ebben az esetben az e Szabályzat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat illetőleg tájékoztatás alkalmazandó. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerzi be, a Dr. Lenkei Egészségkultúra az itt részletezett információkat bocsátja az érintett rendelkezésére:
Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával kell közölni az információkat.

A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.
Kötelező és ingyenes tájékoztatás kérhető az alábbiak vonatkozásában: Általános Adatvédelmi Rendelet 13, és 14. cikk.

2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

A Dr. Lenkei Egészségkultúra az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:
– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
– az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
– a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
– Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

A Dr. Lenkei Egészségkultúra az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Dr. Lenkei Egészségkultúra az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3. A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a Dr. Lenkei Egészségkultúra indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A Dr. Lenkei Egészségkultúra az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
– az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
– a személyes adatokat a Dr. Lenkei Egészségkultúrára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A jelen IV.3 fejezetben foglalt jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

A Dr. Lenkei Egészségkultúra minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az EJI tájékoztatja e címzettekről.

4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérelmére a Dr. Lenkei Egészségkultúra korlátozza az adatkezelést, ha

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A Dr. Lenkei Egészségkultúra minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az EJI tájékoztatja e címzettekről.

5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Dr. Lenkei Egészségkultúra rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

– az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik vagy
– az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására az Általános Adatvédelmi Rendelet szabályait kell alkalmazni (ilyen eset, ha az érintett is nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az adathoz).

6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Dr. Lenkei Egészségkultúra a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Erre a jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

7. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A Dr. Lenkei Egészségkultúra csak akkor alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntést, amely az érintette nézve joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti, ha
– az a Dr. Lenkei Egészségkultúra és az érintett közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát a Central Médiacsoportra alkalmazandó olyan uniós vagy hazai jogszabály teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az automatizált döntés és profialkotás további követelményeire az Általános Adatvédelmi Rendelet alkalmazandó.

8. JOGORVOSLAT

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság, amelyhez panaszával fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu

Budapest, 2018. április 30.

Partner neve Irányítószám Város Cím
Vitamin Zászlóshajó Kft. 1085 Budapest József körút 8. 3/5
Egészséget Mindenkinek Nonprofit Kft. 1085 Budapest József körút 8. 3/3
AJ Trend Kft. 9400 Sopron Frankenburg út 2/e.
Kovács Dénes e.v. 6500 Baja Munkácsy Mihály utca 1.
Prémium-Vita Kft. 6100 Kiskunfélegyháza Alpári út 29. A
Udvarhelyiné Kovács Edit 3525 Miskolc Dóczy J. utca 26/a 4 ép. 4 em. 5.
Szt. Márk Gyógyszertár Bt. 8252 Kecskéd Fő utca 12.
Kelet Kincse Kft. 2890 Tata Dob utca 7.
Pimpinella Bt. 8360 Keszthely Tapolcai út 34/B.
Szent Anna Gyógyszertár VESZTER Kft. 1181 Budapest Vándor Sándor utca 1.
Szivárványút Bt. 3100 Salgótarján Rákóczi út 47.
Garex 2000 Kft. 3200 Gyöngyös Arany János út 9.
Orosz-Pharma Kft. 5200 Törökszentmiklós Kossuth út 125.
Nyírhelp Kft. 4484 Ibrány Árpád utca 25-27.
CellClean Kft. 8200 Veszprém Sáfrány utca 10/H.
Balog János e.v. 4146 Bakonszeg Hunyadi utca 52.
Szezám 64 Bt. 3400 Mezőkövesd Mátyás király út 75.
Igre Pharma Bt. 4254 Nyíradony Árpád tér 11.
Kun Gyula 8400 Ajka Szabadság tér 20.
Kersi Patika Bt. 2500 Esztergom Kossuth Lajos utca 41.
Szauter Erzsébet e.v. 6440 Jánoshalma Rákóczi Ferenc utca 2.
Deli Balázs e.v. 3348 Szilvásvárad Vasút út 17.
Herbaker Kft. 4400 Nyíregyháza Zrínyi Ilona utca 8-10.
Fitoker Bt. 2660 Balassagyarmat Ostor utca 2.
Ötvös Mihályné e.v. 6600 Szentes Kossuth Lajos utca 22.
Baumtrade Kft. 7150 Bonyhád Vasvári Pál utca 2.
Alpha-Dent Higiénia Kft. 7700 Mohács Táncsics Mihály utca 11.
Bio-Systeam Bt. 4400 Nyíregyháza Újszőlő utca 104.
Magyar János e.v. 4374 Encsencs Béke utca 2/B.
Pharma-Reha Bt. 4025 Debrecen Nyugati út 5-7.
Vital- Trió Kozmetika Kft. 5600 Békéscsaba Őr utca 3/F fsz. 1.
Gazdagréti Patika Bt. 1118 Budapest Gazdagréti tér 6.
Uniophar Bt. 6100 Kiskunfélegyháza Alpári út 29/A.
AKTL Kft. 6400 Kiskunhalas Csap utca 15.
Jakab Erika e.v. 6230 Soltvadkert Kiss Ernő utca 18.
KonzumBio Kft. 2800 Tatabánya Dózsa György út 55.
Magic Elixir Kft. 7570 Barcs Rákóczi Ferenc utca 4.
Éder Katalin e.v. 8900 Zalaegerszeg Damjanich utca 8.
Herbaland Hungary Bt. 2310 Szigetszentmiklós Pirosrózsa utca 12/A.
Pelikán-Med Kft. 9700 Szombathely Benczúr Gyula utca 38.
Novák József e.v. 3950 Sárospatak Hild tér 3.
Végh Lilla e.v. 2030 Érd Diósdi út 48.
Szarvas Kft. 5100 Jászberény Thököly utca 9.
Farkas Sándorné e.v. 3700 Kazincbarcika Fő tér 2.
Poliéder Bt. 7476 Kaposszerdahely Kapoli utca 24.
Majoros Ilona e.v. 2330 Dunaharaszti Fő út 21.
Balog-Szabó Imre e.v. 2400 Dunaújváros Szórád Márton utca 28.
M.L.ZS. Bt. 7624 Pécs Alkotmány utca 75. 1. fsz. 35.
Madibe-EÜ Kft. 6760 Kistelek Kossuth Lajos út 32
Százuj Krisztina e.v. 7800 Siklós Felszabadulás út 69.
ÉVER Bt. 5008 Szolnok Szerb Antal utca 25.
Somogyi Sándorné e.v. 2440 Százhalombatta József Attila utca 9/A.
Mentha Bt. 2890 Tata Bacsó Béla út 26.
Solymár Gyógyszertár kft. 2083 Solymár Rákóczi út utca 2.
SZEK ALMA Gyógyszertár Kft. 1082 Budapest Futó utca 18. 2. em. 13.
PKS ALMA Gyógyszertár Kft. 2330 Dunaharaszti Turján utca 9.
GDLL ALMA Gyógyszertár Kft. 1061 Budapest Király utca 12.
Valko Patika Bt. 2114 Valkó Rákóczi út 18.
Miskolczi D+G Bt. 2060 Bicske Szent István út 12.
Berek Patika Kft. 5300 Karcag Kiss Antal utca 3.
Central-Pharma Bt. 6640 Csongrád Fő utca 2-4.
Oroszlán Gyógyszertár Bt. 2750 Nagykőrös Tompa utca 5.
Trics-Co Kft. – Dunakeszi 1161 Budapest Knézits utca 3.
Papp Védisa e.v. 6720 Szeged Kölcsey utca 2.
Helibet-Vitál Kft. 8556 Pápateszér Arany János utca 2.
HB Mester Euro Kft. 4220 Hajdúböszörmény Dorogi út 20.
X-Fit Kft. 2623 Kismaros Vörösmarty Mihály út 21.
Loydium Kft. 2475 Kápolnásnyék Vörösmarty utca 24.
Szabados Tibor e.v. 5000 Szolnok Ostor utca 2.
Jozó Tamás e.v. 8693 Lengyeltóti Kert utca 28.
Ötös-Gété Bt. 2151 Fót Eötvös Lóránd utca 15.
Szarvas Gyógyszertár Bt. 5540 Szarvas Eötvös utca 44.
Metrical Kft. 8330 Sümeg Somoskert utca 2/7.
Improker Bt. 9700 Szombathely Thököly út 13.
Szedmák Jánosné e.v. 6200 Kiskőrös Nap utca utca 2.
Balaton Judit e.v. 6300 Kalocsa Tomori Pál utca 29.
Reform-Ablak Kft. 8800 Nagykanizsa Teleki út 42.
SZGD ALMA Gyógyszertár Kft. 6726 Szeged Csanádi utca 34.
MSKB ALMA Gyógyszertár Kft. 3555 Harsány Tölgyfa utca 9.
Schaller Bt. 7130 Tolna Kossuth Lajos utca 29.
Zsigmond Ákos e.v. 9225 Dunakiliti Kossuth Lajos utca 83/B.
Szalontai Ildikó e.v. 1222 Budapest Héja utca utca 3.
BIJÓ Kuckó Kft. 7100 Szekszárd Kőrösi Csoma Sándor utca 18. IV. 15.
Mentha Aquatica Kft 7140 Bátaszék Budai út 44-46.
Kígyó-Patika-90 Bt. 4200 Hajdúszoboszló Luther utca 4.
Szuper-VADA Kft. 3525 Miskolc Dóczi József utca 30. C ép. 3. em. 3. a.
Lisztes-Szerencsés Kft. 2519 Piliscsév Béke utca 78.
BioCode Kft. 2096 Üröm Petőfi út 20/A.